Mylar Emergency kits

survival gadgets 1
mylar blanket